Jakou formu zvolit pro své podnikání?

V České republice patří mezi nejrozšířenější formy podnikání společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Pojďme se podívat blíže na výhody a nevýhody obou forem, abychom vám pomohli vybrat, co by mohlo být pro vaše podnikání nejvhodnější.

 

Výhody společnosti s.r.o.

Omezená osobní odpovědnost: Společníci s.r.o. mají obvykle omezenou osobní odpovědnost za dluhy a závazky společnosti, osobním majetkem ručí pouze do výše celkového nesplaceného vkladu do společnosti. Jakmile všichni společníci vklady vloží, neručí společníci za závazky společnosti svým majetkem, případnou škodu hradí jednatel, pokud se prokáže, že společnost neřídí s péčí řádného hospodáře.

Zvýšená důvěryhodnost: Společnost s.r.o. je vnímána jako závazná a profesionální právnická osoba, což může posílit důvěru zákazníků, dodavatelů a partnerů. Tato důvěryhodnost může vést k lepším obchodním příležitostem a větší prestiži na trhu.

Možnost získání investic: Společnosti s.r.o. mají obvykle větší přístup k externím zdrojům financování než OSVČ. Mohou například vydat akcie nebo pozvat externí investory k účasti na podnikání, což může pomoci financovat růst a rozvoj společnosti.

Právní kontinuita: Existence společnosti není vázána na aktivitu jednotlivých společníků. Společnost může pokračovat ve své činnosti nezávisle na osobních okolnostech společníků, například v případě odstoupení nebo prodeje podílu. Tato stabilita poskytuje jistotu jak pro zaměstnance, tak pro obchodní partnery, což může být klíčové pro dlouhodobý růst a rozvoj podnikání.

 

Nevýhody společnosti s.r.o.

Vyšší náklady na založení a provoz: Zakládání s.r.o. je spojeno s určitými náklady, včetně notářských poplatků, registrace v obchodním rejstříku a dalších administrativních výdajů. Kromě toho mohou být některé provozní náklady vyšší než u OSVČ.

Složitější administrativa: Společnost s.r.o. vyžaduje dodržování určitých právních a administrativních povinností, jako je vedení účetnictví, plnění daňových povinností, pravidelné podávání dat do obchodního rejstříku a další.

Vyšší daňové zatížení: Společnost s.r.o. je zatížena vyššími daňovými povinnostmi, než je OSVČ. Například daň z příjmů je pro rok 2024 ve výši 21 % pro s.r.o., oproti 15 % pro OSVČ. Pokud byste se jako společníci ve společnosti s.r.o. zaměstnali dle Zákoníku práce, náklady na mzdy v s.r.o. jsou obvykle vyšší než odvody OSVČ.

Riziko více společníků: Ve společnosti s.r.o. může dojít k různým názorům a konfliktům mezi společníky ohledně řízení podnikání, rozdělení zisku nebo strategických rozhodnutí. Z těchto důvodů je klíčové při zakládání společnosti, která má více společníků, správně a jasně definovat práva, povinnosti a výši podílů jednotlivých společníků.

 

Výhody OSVČ

Volné nakládaní s finančními prostředky: Veškeré finanční prostředky jsou ve vlastnictví OSVČ, který s nimi může volně nakládat, na rozdíl od s.r.o.

Flexibilita: Jako OSVČ nemusíte být vázáni na konkrétní pracovní dobu nebo pracovní místo, což umožňuje lépe využívat čas a prostor podle vašich individuálních potřeb a obvykle vede k větší spokojenosti a produktivitě.

Jednodušší administrativa: OSVČ mají často jednodušší účetní povinnosti. Místo účetnictví podle českých účetních standardů sledují příjmy a výdaje a mohou tak využívat jednodušší evidenci dokladů, jako je daňová evidence. Při paušální dani dokonce stačí sledovat pouze příjmy.

Nižší počáteční náklady: OSVČ platí pouze správní poplatek při vstupu do živnostenského podnikání. Nevyžaduje se platba základního kapitálu ani poplatků spojených se založením s.r.o., což snižuje finanční zátěž při zahájení podnikání a umožňuje podnikatelům flexibilněji alokovat své zdroje na rozvoj produktů a služeb.

 

Nevýhody OSVČ:

Osobní odpovědnost: Jedním z hlavních rizik OSVČ je osobní odpovědnost za dluhy a závazky z podnikání. To znamená, že v případě, že podnik neuspěje nebo není schopen splácet své dluhy, může být majetek OSVČ použit k uspokojení věřitelů, včetně osobního majetku jako jsou nemovitosti, automobily nebo úspory.

Limitovaný růst: V některých případech může být rozvoj podnikání omezený formátem OSVČ. Pro větší projekty nebo expanzi do nových oblastí může být výhodnější zvolit jiný právní formát, která umožňuje snadnější přístup k financování a dalším zdrojům.

Nižší důvěryhodnost: Obchodní partneři, zákazníci a zaměstnanci mohou vnímat OSVČ jako méně stabilní a profesionální než právnické osoby, což může ovlivnit obchodní vztahy a důvěru na trhu. Nejistá právní kontinuita OSVČ, spojená s jednotlivci a jejich osobními okolnostmi, může také vést k nedůvěře, zejména při rozhodnutí jednotlivce ukončit podnikání nebo změnit zaměření.

Omezené sociální zabezpečení: OSVČ nemají nárok na některé sociální výhody, jako jsou například nemocenské dávky nebo dovolená, které jsou běžné pro zaměstnance. Musí si sami hradit pojištění a spoření na důchod.

 

 

Pokud máte zájem o další informace či konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.

 

Šárka Houžvicová

SPEED LINE, s.r.o.

+420 602 755 855

praha@accounting.cz