Základy OSVČ

Pojďme se podívat na nejrozšířenější skupinu OSVČ – osob samostatně výdělečně činných, kterými jsou živnostníci.

Živnosti se s ohledem na počet zdrojů příjmů, které osoba získává klasifikují na hlavní a vedlejší. Hlavní samostatně výdělečná činnost představuje jediný zdroj příjmů pro danou osobu. Vedlejší samostatně výdělečná činnost představuje přivýdělek, nejčastěji další zdroj příjmu během zaměstnání, případně během studia, pobíráte invalidní nebo starobní důchod, pečujete o dítě do 4 let věku, a další. Správa sociálního zabezpečení poskytla přehled důvodů pro výkon vedlejší činnosti a jaké dokumenty požaduje k jednotlivým důvodům doložit.

Před získáním živnostenského oprávnění je potřeba se rozhodnout, který druh živnosti je pro vás vhodný. Základními kritérii pro provoz jakékoliv živnosti jsou dosažení 18 let věku, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a bezdlužnost vůči pojišťovnám nebo státu.

Rozlišujeme 2 druhy živností:

1) Živnosti ohlašovací, které se dále dělí na:

  • Řemeslnou – jedná se zpravidla o manuální činnosti, ke kterým je nutné doložit odbornou způsobilost (např. výuční list, praxe v oboru), výčet živností je uveden v přílohách Živnostenského zákona, živnosti řemeslné v příloze č. 1
  • Vázanou – jedná se zpravidla o odborné činnosti, ke kterým je nutné doložit odborná způsobilost (např. vysokoškolské vzdělání, profesní osvědčení) a v některých případech autorizace státní správy, výčet živností je uveden v příloze č. 2.
  • Volnou – jedná se o činnosti, u kterých státní správa nevyžaduje prokázání odbornosti, jako tomu je u řemeslné a vázané živnosti. Osoba musí splnit základní kritéria, výčet živností je uveden v příloze č. 4.

2) Živnosti koncesované:

  • jedná se zpravidla o činnosti související se strategickými zdroji jako je voda, teplo či střelivo a další,
  • u tohoto druhu živnosti je vždy nutné požádat státní správu o povolení – tzv. koncesi, pro získání koncese je nutné doložit odbornou způsobilost a splnit i další podmínky,
  • výčet živností je uveden v příloze č. 3.

Pokud podmínky pro odbornost nesplňujete, je možné zvolit odpovědného zástupce, tj. garanta živnosti, který odpovídá za řádné provozování živnosti. V případě využití odpovědného zástupce se musí na živnostenský úřad doložit také prohlášení odpovědného zástupce, v němž souhlasí s výkonem funkce a doklad o jeho odborné způsobilosti (například výuční list).

 

Ohlášení živnosti

Nejdříve je potřeba zajistit sídlo pro vaši živnost, může to být například virtuální adresa, adresa provozovny či adresa vašeho trvalého bydliště. Místo, kde OSVČ vykonává svou činnost se může od sídla lišit. Hlavním požadavkem na sídlo OSVČ je, aby byl majitel živnosti schopný na této adrese komunikovat alespoň v podobě přijímání korespondence a bylo označeno jménem, příjmením a IČ, po jeho přidělení od živnostenského úřadu.

Dále je nutné vyplnit Jednotný registrační formulář, kterým ohlásíte živnost živnostenskému úřadu a zároveň i finanční správě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Formulář lze vyplnit v listinné podobě nebo online na portálu živnostenského podnikání. Doklady, které je nutné spolu s formulářem doložit:

  • Doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti – výuční list, maturitní vysvědčení, potvrzení o praxi od zaměstnavatele pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost.
  • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla nebo provozovny – souhlas pronajímatele s umístěním sídla, nevyžaduje se, pokud je sídlo totožné s bydlištěm.
  • Doklad o zaplacení správního poplatku za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání ve výši 1 000,- Kč (800,- Kč při elektronickém podání přes portál – úřad vás vyzve k úhradě poplatku a sdělí vám potřebné platební údaje). Platíte jen jeden poplatek i v případě, že ohlásíte více živností najednou, poplatek za další ohlášení živnosti je ve výši 500,- Kč (400,- Kč při elektronickém podání přes portál).

Formulář je možno vyplnit osobně s pracovníky obecního živnostenského úřadu nebo zaslat úřadu poštou. Lze také vyplnit na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, kde je za přijetí podání správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Formulář lze podat i v elektronické podobě, a to e-mailem s elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, přes Portál občana nebo přes portál živnostenského podnikání, kam je nutné se přihlásit přes Identitu občana. Upozorňujeme, že při elektronickém podání je nutné provést autorizovanou konverzi potřebných dokladů (odbornost, užívání prostor), kterou lze zařídit na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, poplatek za konverzi je 30,- Kč za každou stránku.

 

Zahájení činnosti

U ohlašovacích živností můžete začít podnikat už dnem ohlášení, tj. dnem podání Jednotného registračního formuláře. U koncesované živnosti můžete začít podnikat dnem, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabude právní mocí. Stát automaticky zřídí pro OSVČ datovou schránku a na sídlo poštou odešle přihlašovací údaje s pokyny, jak se do datové schránky přihlásit.

U hlavní živnosti vzniká dnem ohlášení povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Minimální zálohy jsou pro rok 2024 ve výši 6 820,- Kč měsíčně (sociální pojištění 3 852,- Kč, zdravotní pojištění 2 968,- Kč). Výše minimálních záloh se zpravidla na začátku každého roku mění.

U vedlejší živnosti dnem ohlášení nevzniká povinnost platit minimální zálohy na zdravotní pojištění, a do výše příjmů 105 520,- Kč (pro rok 2024) ani na sociální pojištění, což je tzv. rozhodná částka pro povinnou účast na sociálním pojištění. Po překročení rozhodné částky vzniká povinnost platit na sociální pojištění měsíční zálohu ve výši 1 413,- Kč (pro rok 2024). Výše rozhodné částky a související zálohy se zpravidla na začátku každého roku mění.

OSVČ je povinna každý rok podat na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu přehled o příjmech a výdajích. Výše záloh na následující rok se určuje podle dosažených příjmů v předchozím roce.

OSVČ je povinna ode dne ohlášení vést daňovou evidenci, která slouží k evidenci majetku, závazků, příjmů a výdajů, nebo se může dobrovolně rozhodnout pro vedení účetnictví. Povinnost vést účetnictví vzniká OSVČ pouze pokud její obrat v předchozím roce přesáhl 25 milionů Kč nebo pokud ji to ukládá zvláštní právní předpis. Na finanční správu musí každoročně podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob. OSVČ má možnost přihlásit se k tzv. paušální dani, o které budeme psát v našem dalším článku.

 

Abyste se mohli plně věnovat růstu a rozvoji vašeho podnikání, s vedením daňové evidence nebo účetnictví vám rádi pomůžeme.

 

Šárka Houžvicová

SPEED LINE, s.r.o.

+420 602 755 855

praha@accounting.cz